Ekonomi

OSB ve enerji alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Enstitüsü (TENMAK) müfettişi kadrosu, genel ve genelge kapsamındaki kamu idarelerinin müfettiş, denetçi, müfettiş ve kontrolör kadrolarında veya pozisyonlarında çalışanlar arasından atanabilir. özel bütçe. Bu şekilde atananların sayısı beşi geçemez.

Madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimini karşılamak üzere kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri de “altyapı tesisi” kapsamına alınacaktır.

“Yeşil OSB” tarifi yasaya eklendi

Kanunda ayrıca Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler de yer aldı. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” tarifi eklendi.

Yeşil OSB, kaynak ve güç verimliliği ile öne çıkan, çevresel, ekonomik, sosyal ve idari açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen OSB’leri bünyesine dahil edecek, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamalar.

Mevcut imar planlarında sanayi bölgesi olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan yönetimin görüşü alınarak ilgili temel jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması şartıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı sağlamlaştırılacaktır. imar planı.

Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel sahipleri, OSB tarafından kamulaştırmasız olarak seçilen alanda barınabilirler. Taahhüdü yerine getirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırılacaktır.

OSB’nin kuruluşunda büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, ticaret ve sanayi odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve uyum başkanlığı, konuyla ilgili meslek kuruluşu ve kuruluşların temsilcileri yer almıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile. teslim alabilmek. OSB, kuruluşunda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından imzalanan kuruluş protokolü ve vali tarafından Bakanlıkça onaylanarak sicile tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanır.

Yeşil OSB projelerine öncelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB olarak sınırları kesinleştirilen alanlarda, OSB tarafından altyapı inşaatı ve tahsisi yapılabileceği gibi, yatırımların gecikmemesi için OSB tarafından yatırım ruhsat ve izinleri verilebileceği, ivedi kamulaştırma kararına istinaden mahkemece belirlenen taşınmaz değerinin banka hesabına yatırılıp haciz kararı verilmesini müteakip.

Yeşil OSB olma yolunda hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilecek ve öncelikli olarak ödenecek. Arsa satışları, şeffaflık ilkesi kapsamında, müteşebbis heyetin belirleyeceği ve yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacaktır. OSB içerisinde parsel tahsisleri şeffaflık kapsamında yapılacak.

OSB tüzel kişiliği, üretime başlama kuralını ve taahhüdünü veren katılımcılara, sanayi veya hizmet güçlendirme alanındaki parseller üzerine üst yapı yapabilecek, parselleri üst yapı ile birlikte kiralayabilecek veya üst yapı ile birlikte satabilecektir. İştirakçiler tesislerini üretim amacıyla bir veya daha fazla kiracıya kiralayabilecekler.

Ücretsiz ve kısmen ücretli parsel tahsisi uygulaması kaldırılmıştır.

Doğal gaz ihracat ve ithalatına ilişkin hükümler

Kurum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taraf olduğu dava ve işlemler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde her türlü yargılama harcı ve teminat verme yükümlülüğünden muaf tutulacak.

İhraç doğal gaz iletim tarifeleri, yurtiçi iletim tarifelerinin getirdiği kısıtlamalara tabi olmayacaktır. EPDK, Enerji ve Olağan Kaynaklar Bakanlığının görüşünü alarak, yurtiçi iletim tarifelerinden farklı yöntem ve esaslara dayalı olarak transit iletim tarifeleri ile ihracat iletim tarifelerini belirlemeye yetkili olacaktır. Hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişilerine doğal gaz ithalatında özgürlük getirilecek.

EPDK, ithal edilecek ülke ile BOTAŞ arasında doğal gaz ithalat sözleşmesi olup olmadığını dikkate alarak belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde Enerji ve Konvansiyonel Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşünü alarak talepleri değerlendirerek ithalata izin verir. , piyasada rekabet ortamının yaratılması, ithalata ilişkin uygulamalarda sözleşmelerden ve ihracat ilişkilerinden doğan yükümlülükler. olabilmek. Ancak bu kararlar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı için geçerli olmayacak.

Spot boru gazı ithalat miktarı, termin tarihi ve başvuru formülü Enerji ve Konvansiyonel Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşü alınarak EPDK tarafından belirlenecektir.

Kanunen BOTAŞ’ın dikey bütünleşik tüzel kişiliği, BOTAŞ’ın yürüttüğü faaliyetler ayrılıncaya ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu kararları uyarınca yatay bütünleşik bir tüzel kişilik olarak yeniden yapılandırılıncaya kadar devam edecektir. BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin iş konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ile bu kapsamda yapılacak devir ve benzeri işlemler yönetmelikle düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmeleri, söz konusu tedbir döneminde veya sözleşme aşamasında yapılabilir. BOTAŞ, sözleşme süresi süreçleri tamamlanıncaya kadar kanunda yer alan pazar payı sınırlamalarına tabi olmayacaktır. BOTAŞ’ın Hazine garantili yükümlülükleri gizli tutulacaktır.

Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller, rezervuar alanı fark etmeksizin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Sistemi (YEKDEM) ve yerli katkı bedeli esasından yararlanabilecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazlar için uzun dönemli kira ve kira kararları verilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, kiralama süresi talep eden kiracı için ekspertiz ücreti ile birlikte bağımsız değerleme kuruluşları tarafından hazırlanacak ekspertiz raporu ile belirlenecek kira bedeli üzerinden üçüncü kişilerle yapılacak kira sözleşmelerinde süreye izin verilebilir. Belirlenecek yeni kiralama bedeli, mevcut kiralama bedelinden düşük olamaz.

Tarımsal faaliyetler karşılığında yapılacak kiralamalarda kira süresi, tarımsal faaliyetin yatırım maliyeti dikkate alınmak suretiyle Vakıflar Genel Müdürünün onayı ile 20 yıla kadar belirlenebilir. Tarımsal faaliyetler karşılığında kiralama konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılabilecektir.

Uzun vadeli yatırım kiralamaları, tarımsal yatırım ve onarım, inşaat veya onarım için kiralama modellerinden oluşacaktır.

??????Yatırım karşılığı uzun dönemli kiralama sözleşmelerinde, sözleşme süresi dolmadan önce yüklenicinin mevcut şartlar, emsal ve piyasa değerleri dikkate alınarak belirlenecek kira bedelini kabul etmesi halinde yıllık kira sözleşmesi yapılabilir. sözleşme süresi sonunda yüklenici ile yapılır.

Şarj şebekesi işletmeciliği lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişinin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortakları ve lisans iptal tarihinden önceki 1 yıl içinde ayrılanlar dahil yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden 3 yıl içinde şarj şebekesi işletmeciliği lisansı alabilecek, lisans başvurusu yapamayacak, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak ve yönetim kurullarında görev alamayacak. ???????

Elazığ ve depremden etkilenen 11 il, 2023 ve 2024 yılları için Kalkınma Ajanslarına ödeyecekleri paylardan muaf olacak.

Depremden etkilenen 11 ilde genel kararlar çerçevesinde Kalkınma Ajansları tarafından başlatılan işlemler ile il özel idareleri, belediyeler ve belediyelerin vadesi gelen borçlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından yürütülen işlemler. sanayi ve ticaret odaları kapatılacaktır.

2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar vadesi geçen borçlara faiz işletilmeyecek, zamanaşımı işlemeyecek ve bu tarihe kadar bu borçların tahsili için rastgele bir işlem yapılmayacaktır.

2023 yılı tahakkuk eden katkı payı borcunu ödeyen il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarına ödenen katkı payları, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde kalkınma ajansı tarafından faizsiz ve yeniden değerleme yapılmaksızın iade edilecek. .

cungus-ajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort